Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, còn gọi là I.P.O (viết tắt theo tiếng Anh: Initial Public Offering) dùng để chỉ hoạt động một công ty lần đầu tiên huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua việc lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sản chứng khoán. CĂN...
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON

CĂN CỨ PHÁP LÝ  Luật Doanh nghiệp 2020 MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON  Khoản 1, Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020: Một công ty được xem là công ty mẹ của một công ty khác (gọi là công ty con) khi: Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty...
DỊCH VỤ TƯ VẤN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết (cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết và cổ đông khác theo quy định của Điều lệ công ty....
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ pháp lý  Luật Doanh nghiệp Điều kiện đối với tài sản góp vốn  Căn cứ theo Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020, cá nhân, tổ chức có thể dùng các tài sản sau để góp vốn vào doanh nghiệp: Có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng...